GI foreslår en visionær affaldsplan for Danmark

Debatindlæg bragt i Altinget den 6. november 2017

Af sekretariatschef Anders Rune Bjerrum, GenvindingsIndustrien

Når EU’s nye affaldspakke er forhandlet på plads i den nærmeste fremtid, vil den indeholde nye ambitiøse mål for genanvendelse. Samtidig varsler EU med en ny plastikstrategi og kommende forhandlinger om miljøvenligt produktdesign (eco-design). Alt sammen med betydning for en kommende dansk affaldsplan, som skal løbe frem til 2024.

I Genvindingsindustrien har vi været glade for ”Danmark uden affald” – nu skal vi have en ny og visionær plan, så vi kan sætte fart på den cirkulære økonomi og udvikle et bæredygtigt affaldsmarked. Men hvorfor vente på EU?

Der er lavet rigtig mange rapporter, anbefalinger er fremlagt i forskellige fora, møder er afholdt, og input er givet til forskellige høringer og processer.

Den seneste rapport, jeg læste, var fra juli 2017, havde nummer 1.950 og omhandlede automatiske affaldssorteringsanlæg. Nu skal vi i gang.

Det giver mening at slå affaldsforebyggelse og affaldshåndtering sammen i en plan.

Vi ser som genvindingsbranche i den forbindelse en række fælles udfordringer med forslag til, hvad en national affaldsplan bør adressere i relation til særligt genanvendelsesområdet og udviklingen af et affaldsmarked.

Forslagene bør kunne vinde bred opbakning hos de centrale aktører: stat, kommuner, borgere og erhvervsliv.

Ambitiøse affaldsmål stimulerer investeringer
Vi skal sætte en ambitiøs politisk retning i Danmark i form af klare genanvendelsesmål – det vil ikke kun komme miljøet til gode, men også gavne det danske erhvervsliv.

Det er netop en politisk opgave at sikre de rette langsigtede mål til erhvervslivet og signalere, at cirkulær økonomi er prioriteret og vigtig for samfundet, så investeringslysten i virksomhederne stimuleres, og ny teknologi udvikles.

Hvorfor ikke sætte et ambitiøst mål for genanvendelse af husholdningsaffald i 2024 på 90 procent? Og en langsigtet vision for 2030, hvor vi er tæt på fuld genanvendelse og ingen forbrænding af husholdningsaffald og væsentlige dele af erhvervsaffaldet? Så får vi et Danmark uden affald.

Vi skal samtidig gøde jorden for, at genanvendte produkter kan konkurrere med førstegangsproducerede produkter.

Et indsatsområde skal være den offentlige indkøbspolitik (og udbud), som skal fremme bæredygtige løsninger. Det betyder krav til, at produkter kan adskilles og indgå i en reparationsservice eller genanvendes samt fokus på miljømærker, som minimerer problematisk kemi i produkterne.

Kvalitet er afgørende for udviklingen af et affaldsmarked
Vi skal udvælge konkrete fraktioner, herunder plast, byggeaffald og tekstiler, hvor de største udfordringer ligger.

Kvaliteten af det genanvendte materiale skal være i orden, så der ikke er tvivl om indholdet af problematiske stoffer, som er en forudsætning for, at sekundære råvarer kan konkurrere med primære.

Der skal være klare retningslinjer på området. Det gælder særligt for plastemballager og elektronik, hvor materialerne er ”smeltet sammen”, og sporbarheden er en udfordring.

Et indsatsområde skal være udvikling af samspillet mellem kemikalie- og affaldslovgivningen.

Ensrettet indsamling hos borgerne giver bedre genanvendelse
Vi skal ensrette og styrke den kommunale indsamling hos husholdningerne. Det vil give større og bedre mængder og gavne både genanvendelse og økonomi. Borgerne er allerede vant til at sortere og gør det gerne, hvis det giver mening.

Igen behøver vi ikke vente på EU – vi kan stille kravene nationalt og gå foran og udvikle systemet under skyldig hensyntagen til forholdene i by, land og boligsammensætning.

Et indsatsområde skal være udviklingen af landsdækkende sorteringskriterier og ordninger for udvalgte affaldsfraktioner, som affaldsmarkedet efterspørger.

Samtidig skal producentansvaret for elektronik revideres. I dag sker der en omfangsrig indsamling af elektronikaffald fra private forbrugere uden om producentansvarssystemet på det såkaldte grå marked.

Private forbrugere skal have mulighed for at aflevere deres elektronikaffald i enhver virksomhed, som er godkendt til at modtage den pågældende type affald.

Et indsatsområde skal være en revision af producentansvaret, så privatpersoner på sigt lovligt kan sælge eller aflevere elektronikskrot til en certificeret genvindingsvirksomhed, el-installatør eller vognmand.

Håndhævelse og tilsyn er afgørende for cirkulær økonomi
Håndhævelse af og tilsyn med miljøreglerne er en hjørnesten i en cirkulær økonomi. Alligevel skrottes eksempelvis hver fjerde bil i Danmark ulovligt (Deloitte for Miljøstyrelsen 2016). Årsagen er manglende håndhævelse af regler og utilstrækkelige certificeringsordninger.

I Genvindingsindustrien har vi afholdt såkaldte uddannelsesdage på Fyn, Sjælland og i Jylland for kommunale tilsynsmedarbejdere, hvor vi konkret viser, hvordan man miljøbehandler en skrottet bil korrekt, og der har været fuldt booket hver gang med venteliste. Det bekræfter et behov og en udfordring.

En anden udfordring er den vidt forskellige administrative praksis for klassificering af affald på tværs af landet og et meget uens kommunalt affaldstilsyn, som skaber forvirring og ulige konkurrencevilkår på tværs af landet.

Et indsatsområde skal være at nedbryde siloer mellem kommunale myndigheder gennem udviklingen af en centralt koordineret vejledning og administration af klassificeringsopgaven.

Et andet indsatsområde skal være et kompetenceløft af affaldstilsynet i kommunerne, mens samspillet mellem det kommunale tilsyn og de forskellige certificeringsordninger skal evalueres og revideres, så ordningerne kan fungere som reel garant for kvaliteten af affaldsbehandlingen eller alternativt afskaffes.

Digitalisering minimerer indberetninger og skaber transparens
Digitalisering bliver afgørende for at løfte det brede erhvervsliv ind på fremtidens affaldsmarked og er en central løftestang for et godt informationsniveau og transparens.

I dag hæmmer træge indberetningsløsninger og forældet teknologi realiseringen af de gevinster, som digitalisering kan give på affaldsområdet. Et indsatsområde skal være udvikling af et konsistent datagrundlag, hvor virksomhedernes indberetningsarbejde minimeres til én dataindgang samt smidiggøres, så der alene indberettes data, der er nødvendige for at udarbejde affaldsplaner og statistikker.

Et andet indsatsområde er udviklingen af et nyt affaldsregister, der fokuserer på brugervenlighed og indeholder en simpel søgefunktion, hvor eksempelvis affaldsproducenter kan søge på by-nummer samt den affaldstype/fraktion, de skal have afsat på markedet, og finde en klar beskrivelse af den relevante genanvendelsesvirksomhed.

Vi glæder os til at indgå i den konkrete udformning af affaldsplanenerne, som godt kan konkretiseres, uden at vi skal tale rollefordeling og ny organisering af sektoren.

Lad os i første omgang få sat ambitiøse politiske mål – der er ikke noget, der holder os tilbage.