Oversigt over de væsentligste ændringer i affaldsdirektivet

For ikke så længe siden blev affaldsdirektivet som bekendt ændret. Her i sommervarmen får du muligheden for at læne dig tilbage og læse lidt på ændringerne. 

Det ændrede affaldsdirektiv er ikke sammenskrevet med direktivet fra 2008, så de skal læses på tværs.

De vigtigste ændringer:

 1. Definitionen på kommunalt affald ændres
  Det gøres klart, at denne definition er uafhængig af, om den ansvarlige for affaldshåndteringen er offentlig eller privat. Affald fra erhverv, der ligner det, der kommer fra husholdninger, defineres også som husholdningsaffald, og det ændrer det danske datasæt, men dette får ikke indflydelse på den danske placering af ansvaret for affaldet, dvs. om det er kommunerne, der skal håndtere den genanvendelige del af affaldet, eller om det er konkurrenceudsat. 
 2. Bio-affald defineres 
 3. Der oprettes et klart hierarki for madaffald
 4. ”End-of-Waste” 
  Kriterierne for ”End-of-Waste” er blevet uddybet, og Kommissionen får kompetence til at udarbejde en affaldsliste. Det sker, hvis Kommissionen vurderer, at medlemsstaterne ikke i tilstrækkelige grad harmoniserer. Tidsfrist for denne vurdering er ikke fastsat, men et bud er efter mellem 2 og 5 år efter implementeringsfristen.  
 5. Sekundære materialer skal følge kemi- og produktregulering 
  Det gøres klar, at alle genanvendte materialer/produkter skal leve op til reglerne i REACH vedrørende de mest farlige.
 6. Producentansvarsordninger
  - Der fastsættes minimumskrav til producentansvarsordninger.
  - Der indføres krav om, at omkostningerne til producentansvarsordningerne, hvor muligt, modulers ift. produktets reparerbarhed og genbrugelighed.
  - Der sættes krav om transparens ift. omkostningerne og udvælgelsesprocedurerne i kollektive produktansvarsordninger.
  - Virksomheder skal udpege en bemyndiget repræsentant, der er ansvarlig for overholdelse af producentansvar i alle EU-lande, hvor de sælger deres produkter. Dette gælder også e-handelsvirksomheder. 
  - Kommissionen skal udarbejde guidelines for grænseoverskridende samarbejde om overholdelse af producentansvarsordningerne, særligt ifm. e-handel.
  - Kommissionen skal udarbejde guidelines for modulering af gebyrerne i producentansvarsordninger ift. reparerbarhed og genbrugelighed.
 7. Producentansvar på emballage
  Medlemslandene skal indføre producentansvar på emballage senest ved udgangen af 2024.
 8. Mål for genanvendelse og genbrug 
  Der fastsættes mål for genanvendelse og genbrug, og EU-Kommissionen får bemyndigelse til at udvikle en metodik til måling af affald herunder madaffald. 
 9. Registrering af transportører 
  Transportører undtages for registrering i lande, som de kører i, hvis de transporterer mindre end 20 tons affald om året. 
 10. Krav til separate indsamlingsordninger
  Medlemslandene skal sikre separat indsamling af bio-affald, tekstiler og farligt affald fra husholdningerne
 11. Reparatørers adgang til vejledninger, reservedele mv.
  Medlemslandene skal sikre, at reparatører har adgang til tekniske vejledninger, reservedele og alle andre instrumenter, der er nødvendige for, at et produkt kan genbruges, medmindre dette kompromitterer sikkerhed eller ophavsret. 

Database over kemiske stoffer i produkter med henblik på overdragelse af viden til affaldsbehandlere
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) skal oprette en database, hvor producenter og importører skal registrere indholdet af særligt problematiske stoffer (SVHC i REACH) i deres produkter på artikelniveau. Disse oplysninger skal være tilgængelige for affaldsbehandlere. En høring over arbejdet forventes i efteråret 2018.