Affald


BEK nr 843 af 23/06/2017 - Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

BEK nr 436 af 17/05/2016 - Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

BEK nr 1518 af 07/12/2016 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

BEK nr 1331 af 17/11/2016 - Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

BEK nr 1306 af 17/12/2012 - Bekendtgørelse om Affaldssystemet

BEK nr 1305 af 17/12/2012 - Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

BEK nr 1309 af 18/12/2012 - Bekendtgørelse om affald

Rådets forordning (EU) nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF

LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

BEK nr 870 af 08/07/2015 - Bekendtgørelse om import og salg samt ekspert af batterier og akkumulatorer

BEK nr 47 af 12/01/2016 - Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

BEK nr 130 af 06/02/2014 - Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

BEK nr 1451 af 20/12/2012 - Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald

BEK nr 73 af 25/01/2016 - Bekendtgørelse om forbud mod salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter

BEK nr 132 af 06/02/2014 - Bekendtgørelse om overførelse af affald

BEK nr 528 af 27/05/2016 - Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald