Affald


BEK nr. 1001 af 27/06/2018 - Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

BEK nr. 436 af 17/05/2016 - Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

BEK nr. 1519 af 29/06/2021 -  Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

BEK nr. 338 af 17/03/2022 - Bekendtgørelse om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU

BEK. nr. 2079 af 10/11/2021 - Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

BEK nr. 939 af 20/06/2022 - Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

BEK nr. 2512 af 10/12/2021 - Bekendtgørelse om affald

Rådets forordning (EU) nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastættelse af kriterier for, hvornår nogle typer metalskrot opører med at være affald efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98 / EF

LBK nr. 100 af 19/01/2022 - Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse

BEK nr. 870 af 08/07/2015 - Bekendtgørelse om import og salg samt ekspert af batterier og akkumulatorer

BEK nr. 47 af 12/01/2016 - Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

BEK nr. 1276 af 06/06/2021 - Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

BEK nr. 1271 af 21/11/2017 - Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald

BEK nr. 73 af 25/01/2016 - Bekendtgørelse om forbud mod salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter

BEK nr. 1031 af 27/05/2021 - Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk affald

BEK nr. 1500 af 14/12/2017 - Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald

BEK nr. 938 af 20/06/2022 - Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.