Etisk kodeks


1) Formål
Formålet med GenvindingsIndustriens (GI) regelsæt er at fastlægge brancheetiske retningslinier for GI's medlemmer, herunder en procedure for optagelse af nye medlemmer og en procedure for håndtering af medlemmers brud på retningslinjerne, som kan føre til konflikter eller til en negativ omtale af GI.

GI finder det vigtigt at værne om branchens omdømme og at fastholde og styrke tilliden til branchen. Et medlemskab af GI skal være et kvalitetsstempel for god forretningsmoral og -etik. Derfor er der blevet fastlagt et overordnet etisk kodeks, som alle medlemmer af GI skal overholde, og som virksomheder, der søger optagelse i GI, over for bestyrelsen skal sandsynliggøre, at de overholder.

2) Brancheetiske regler
GI’s medlemmer skal holde GI's sekretariat - og derigennem GI's bestyrelse - orienteret om væsentlige forhold og sager i deres virksomheder, som kan have betydning for GI som brancheorganisation og branchen som sådan. Dette vedrører både, hvad angår interne forhold i virksomheden og virksomhedens relationer til myndighederne og offentligheden som sådan, herunder særligt medierne.

Medlemmerne skal medvirke til, at GI's retningslinjer overholdes af alle medlemmer af brancheforeningen.

Medlemmerne skal drive virksomhed under iagttagelse af god forretningsskik samt i øvrigt værne om branchens omdømme.

Som eksempler på, hvad GI betragter som god forretningsskik, anføres der følgende:
God forretningsskik i forholdet til leverandører og samarbejdspartnere:

 • Medlemmerne skal overholde alle gældende love og udvise god forretningsskik, herunder overholde disse regler, således at branchens image ikke skades.
 • Medlemmerne skal optræde korrekt og på et højt professionelt og etisk niveau.
 • Medlemmerne skal kun påtage sig forretningsmæssige forpligtelser, som de har forudsætninger for at opfylde.
 • Medlemmerne skal sørge for, at deres ansatte har et relevant uddannelsesmæssigt og professionelt niveau.
 • GI's medlemmer skal fremme anvendelsen af principperne for GI's etiske retningslinjer hos alle leverandører og samarbejdspartnere i alle samarbejdsrelationer.
 • Hvis et medlem konstaterer, at der er tale om uregelmæssigheder fra leverandørens eller samarbejdspartnerens side, skal medlemmet straks informere og advare GI's medlemmer via bestyrelsen.

God forretningsskik i forholdet til konkurrenter:

 • Medlemmerne af GI skal undgå at komme med nedsættende eller forkerte oplysninger eller omtale af GI's medlemsvirksomheder eller konkurrenter. Oplysninger eller omtale af GI's medlemsvirksomheder, konkurrenter eller konkurrerende produkter og ydelser skal være relevante og baseret på saglig information.
 • Det betragtes som god forretningsskik at være tilbageholdende og udvise stor forsigtighed i forbindelse med ansættelse af personale, som er blevet afskediget hos andre medlemmer af brancheforeningen på grund af kriminelle eller bedrageriske handlinger.

God forretningsskik i forholdet til offentligheden:

 • Medlemmerne skal føre en positiv dialog med myndighederne, pressen og medierne, leverandører, øvrige samarbejdspartnere og den almene offentlighed.
 • Medlemmerne af GI arbejder for et åbent og konstruktivt forhold til retsvæsenet, politiet, miljø-, skatte- og andre myndigheder. Dette indebærer, at medlemmerne samarbejder med disse myndigheder i branchesammenhæng med det formål at sikre, at gældende lovgivning og branchens etiske regler overholdes.
 • GI's medlemmer medvirker til, at branchens krav og normer til enhver tid afspejler et højt professionelt og etisk niveau.
 • Medlemmerne har et ansvar overfor de øvrige medlemmer af brancheforeningen og konkurrenterne til ikke at miskreditere branchen som helhed eller enkelte medlemmer gennem handlinger eller udtalelser i offentligheden.
 • Medlemmerne må ikke udtale sig på GI's vegne. GI tegnes udadtil af GI's bestyrelse, som kan bemyndige direktøren eller andre ledende personer i et af organisationens organer til at udtale sig i konkrete situationer om konkrete forhold.

3) Optagelse af nye medlemmer
Virksomheder, der søger om medlemskab af GI, skal med underskrift kunne erklære at efterleve nærværende etiske kodeks.

Bestyrelsen har ret til at afvise et medlemskab, hvis det vurderes, at det potentielle medlem ikke lever op til nærværende etiske kodeks eller foreningens vedtægter.

4) Klage- og sanktionsbestemmelser
Klager over GI's medlemsvirksomheder vedrørende overtrædelse af GI's etiske regler skal påklages til GI's bestyrelse, som er forpligtet til at behandle klagen på det førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 4 uger efter indsigelsen.

Alle klager skal indgives skriftligt og være skriftligt begrundet. Klager sendes til formanden eller sekretariatschefen.

GI's bestyrelse opfordrer den indklagede til at fremlægge en skriftlig redegørelse og sagsfremstilling som grundlag for sagsbehandlingen. GI's bestyrelse er endvidere berettiget til at indkalde de berørte parter til en supplerende mundtlig forhandling og sagsfremstilling.

Den indklagede virksomhed har 4 uger til at besvare bestyrelsens anmodning.

Såfremt et flertal af bestyrelsen er af den opfattelse, at overtrædelsen af de etiske regler er så graverende og grov, at GI's omdømme er belastet i en særlig grad, kan bestyrelsen beslutte at suspendere medlemskabet midlertidigt eller bringe medlemskabet til ophør. Beslutningen skal være begrundet.

Eksklusionen eller suspensionen meddeles medlemmet pr. anbefalet brev, og foreningens medlemmer orienteres om udmeldelsen.

Bestyrelsen skal tilstræbe konsensus ved eksklusion eller suspension af et medlem. Såfremt afstemning er nødvendig, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen, som er involveret i klagesagen, betragtes som inhabile og kan ikke deltage i bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Afgørelse herom træffes af bestyrelsens flertal.

Eksklusionen hhv. suspensionen kan skriftligt og begrundet påklages af det ekskluderede eller suspenderede medlem på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at ophæve eksklusionen eller suspensionen af det pågældende medlem. En sådan beslutning skal træffes med stemmeflertal blandt samtlige medlemmer af GI.

Dette etiske kodeks er en del af GenvindingsIndustriens vedtægter.